Nejostřejší protesty v historii zřejmě zabránily spalovně v Rybitví

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství nejspíše spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví u Pardubic nespustí.

Proti negativnímu stanovisku ministerstva životního prostředí v procesu EIA se totiž společnost neodvolala.

Záměr modernizovat bývalou spalovnu přitom vyvolal občanské protesty, které neměly na východě Čech obdoby. Protestní petici proti spalovně podepsalo zhruba 50 000 lidí, tisíce se jich zúčastnily veřejného projednávání záměru.

Ostře proti se postavily radnice Pardubic, Chrudimi, Hradce Králové i menších obcí v okolí plánovaného zařízení, nesouhlasí ani Pardubický kraj. Lidem mimo jiné vadilo, že spalovna by měla nebezpečné odpady likvidovat v blízkosti bytové zástavby. Investor vždy tvrdil, že spalovna bude bezpečná.

 

 

 
Smysl a výsledek procesu EIA      

<!-- Votitaly Plugin v1.1 starts here -->

<!-- Votitaly Plugin v1.1 ends here -->

EIA posuzování vlivů
 

Smysl a výsledek procesu EIA

Výsledkem procesu EIA je shrnutí a zhodnocení všech negativních vlivů konkrétního záměru, včetně navržení limitů a omezujících podmínek pro jeho realizaci. Výsledné stanovisko EIA slouží jako odborný podklad pro správní orgány vydávající následná povolení. Úřady by měly podmínky, obsažené ve stanovisku, přejímat do všech následných rozhodnutí. Jde zejména o územní rozhodnutí a stavební povolení (podle stavebního zákona a další povolení v souvislosti s ochranou životního prostředí - k těžbě nerostů, nakládání s vodami, nakládání s odpady atd.).

Bez ukončeného posouzení vlivů na životní prostředí nemohou úřady pro daný průmyslový záměr vydat žádná další povolení. Proces EIA musí proběhnout před vydáním jakýchkoliv rozhodnutí, nejčastěji bývá zahajován ještě před zahájením veškerých správních řízení.

Které záměry podléhají posuzování

Předmětem posuzování vlivů jsou záměry uvedené v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů. Nové záměry se dělí na dvě skupiny:

 • velmi závažné záměry, u nichž se vždy posuzují vlivy na životní prostředí (kategorie I),
 • méně závažné záměry, u kterých se nejprve o konání celé procedury EIA rozhoduje v tzv. zjišťovacím řízení (kategorie II).

V procesu EIA se musí hodnotit také zásadní změny již existujících podniků či staveb, a to v případě:

 • pokud má být významně zvýšena (výrobní) kapacita nebo (plošný či objemový) rozsah příslušného záměru, nebo
 • pokud se významně mění výrobní či jiná technologie, řízení provozu nebo způsob užívání stavby či zařízení.

Kromě konkrétních záměrů (staveb) se hodnotí i vlivy na životní prostředí tzv. koncepcí (např. územních plánů). Pro posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (tzv. SEA - strategická EIA je stanoven v zákoně o posuzování vlivů zvláštní režim.

Co všechno se posuzuje

Posuzování zahrnuje zjištění, popis, posouzení a vyhodnocení předpokládaných přímých i nepřímých (zprostředkovaných) vlivů na životní prostředí.

Posuzují se vlivy na lidské zdraví a vlivy na životní prostředí. Těmi jsou vlivy na živočichy, rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky. Při tom se vychází z dílčích právních předpisů na ochranu těchto složek (např. zákon o státní památkové péči, horní zákon, zákon o ochraně přírody a krajiny apod.). Posuzuje se i vzájemné působení a souvislosti jednotlivých vlivů.

V úvahu se berou nejen vlivy, které způsobí provozování konkrétního záměru, ale i jeho příprava, výstavba, ukončení provozu, případná sanace, demontáž či rekultivace. Zahrnuty musí být i vlivy možné havárie. Hodnotí se jak vlivy realizace záměru, tak i jeho neprovedení.

V rámci procesu EIA se vytvářejí návrhy opatření k předcházení, vyloučení, snížení, zmírnění nebo minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, popř. opatření ke zvýšení vlivů příznivých.

 

* V hodnocení EIA se často zapomíná na tzv. synergický efekt. Pokud v regionu, kde již stojí rafinerie a chemička postavíme ještě spalovnu, může být negativní dopad celého průmyslového komplexu na životní prostředí a zdraví lidí zcela zničující. Hodnocení EIA musí popisovat vlivy konkrétního záměru v kontextu daného území.

* Zpracovatelé hodnocení EIA často opomíjejí také hodnocení následků možných havárií průmyslových podniků, případně jsou důsledky možného neštěstí značně podhodnoceny. Také souvislosti ukončení provozu a demontáže zařízení nebývají zpracovány vůbec, nebo jde o nereálné hodnocení.

* Zatímco vymezení přímých vlivů je poměrně jasné, nepřímé vlivy často zpracovatelé dokumentací EIA vynechají. Přímým vlivem nové továrny může být např. zvýšení emisí nebezpečných látek v ovzduší. Nepřímé vlivy pak jsou např. znehodnocení zemědělské půdy, zvýšení dopravy v okolních obcích, stěhování námezdních dělníků z chudých regionů do okolí továrny, zvýšení kriminality, snížení poptávky po kvalifikované pracovní síle a naopak tlak na nárůst nekvalifikovaných dělníků apod. Realizace průmyslového záměru může ovlivnit nejen životní prostředí, ale i sociální strukturu regionu. To vše by mělo být předmětem hodnocení EIA.

 

Jak se procesu EIA účastnit

Procesu EIA se může účastnit každý, a to zasláním svého písemného vyjádření (nebo účastí na veřejném projednání.

Zásadní součástí procesu EIA je veřejné projednání. Koná se však pouze v případě, že k dokumentaci nebo k posudku EIA obdrží správní orgán alespoň jedno nesouhlasné písemné vyjádření.

Podávání písemných připomínek v průběhu celého procesu je nezbytné. Zvláštní postavení mají občanská sdružení a obecně prospěšné společnosti. Pokud splní níže uvedené podmínky, mohou se stát účastníky navazujících správních řízení (tj. těch, pro která je proces EIA podkladem - jde zejména o územní a stavební řízení). Podmínky jsou tyto:

 • jejich předmětem činnosti (uvedeným ve stanovách je ochrana přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • jejich místní příslušnost (uvedená ve stanovách) zahrnuje území, které by mohlo být dotčeno záměrem posuzovaným v procesu EIA,
 • podaly ve stanovených lhůtách písemné vyjádření,
 • příslušný úřad jejich vyjádření (byť třeba jen částečně) zahrnul do svého stanoviska,
 • úřad, který vede navazující řízení, nerozhodl, že jimi hájené veřejné zájmy nejsou v navazujícím řízení dotčeny.

Za podobných podmínek je automaticky účastníkem navazujících řízení i obec, jejíž území by záměrem mohlo být výrazně ovlivněno.*Nevyplatí se spoléhat na to, že občanské sdružení se po aktivní účasti v procesu EIA automaticky stane účastníkem následných správních řízení. Zákon zde klade řadu podmínek a "nepřátelský" úřad z nich může vytvořit nepřekonatelnou bariéru. Je vhodné, aby příslušné občanské sdružení podalo (zároveň s aktivní účastí v procesu EIA) žádost o informace o zahajovaných správních řízeních podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na všechny úřady, které budou po ukončení procesu EIA o dané stavbě rozhodovat.

*Lze doporučit, aby občanské sdružení nepodávalo připomínky k procesu EIA samo, je lepší mít více spojenců a jednotlivé připomínky mezi ně rozdělit. Důležité je, aby byly připomínky občanského sdružení věcné, konkrétní a na určité odborné úrovni. V praxi se osvědčuje, pokud podává podobně znějící připomínky občanské sdružení, jednotliví lidé, obec a případně i nějaký správní úřad. Šance na omezení či změnu konkrétního záměru pak značně vzrůstá.

Kdo posuzování vlivů řídí

Proces EIA vedou příslušné krajské úřady a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Ministerstvo zajišťuje proces EIA u záměrů:

 • u nichž je v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů označen sloupec A (rovněž i změny těchto záměrů),
 • které předkládá Ministerstvo obrany,
 • u nichž si to samo MŽP ČR vyhradí,
 • jejichž vlivy na životní prostředí přesahují hranice České republiky.

Posuzování ostatních záměrů je v kompetenci krajských úřadů. Dotýká-li se nějaký záměr území více krajů, rozhoduje o tom, který z nich bude záměr posuzovat, Ministerstvo životního prostředí.


* V průběhu procesu EIA je důležité být v kontaktu s úřadem (či spíše přímo s konkrétním úředníkem), který proces vede. Vedle podávání písemných připomínek je vhodné si dát i osobní schůzku s vedoucím posuzování a projednat s ním jednotlivé problémy a možnosti jejich řešení. Nepochybujte o tom, že investor bude praktikovat stejný postup - a buďte si jisti, že osobní kontakt má větší váhu než pouhá formální účast v procesu EIA.

*V případě, že existuje obava ze špatného vedení procesu EIA krajským úřadem, lze požádat Ministerstvo životního prostředí o "vyhrazení si posuzování vlivů". Tato žádost musí obsahovat závažné důvody, její úspěch přesto nelze zaručit. Závažným důvodem může být např. střet zájmů, podezření z korupčního jednání apod.

*Ve zvláštních případech může být proces EIA zrušen rozhodnutím vlády (zákon o posuzování vlivů uvádí zejména stav nouze vyhlašovaný pro bezprostřední odvrácení nebezpečí - např. při živelných pohromách). Vznik takové situace je však málo pravděpodobný a vláda o svém rozhodnutí musí informovat veřejnost a Evropskou komisi. I v tomto případě musí zvážit možnost jiného posouzení vlivů záměru na životní prostředí za účasti veřejnosti. Zrušení procesu EIA nelze v žádném případě použít v případě posuzování přeshraničních vlivů.


* Stručně lze říci, že proces EIA by měl odpovědět na všechny otázky a nejasnosti, které jsou s realizací daného záměru spojeny. Způsob vedení procesu by měl zaručit, že se podaří najít optimální řešení z hledisek ekologických, ekonomických a sociálních.